Megosztás

Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pous comes Marsának fia Batur nevű birtokát Endre egri püspöknek átengedte 1295.

Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pous comes Marsának fia Batur nevű birtokát Endre egri püspöknek átengedte 1295.

Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pous comes Marsának fia Batur nevű birtokát Endre egri püspöknek átengedte 1295.

Omnibus Ckristi fidelibus tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium yolumus peruenire, quod Comes Pous filius Marsa ad nostram personaliter accedens presenciam suo et omnium filiorum suorum nomine proposuit uiua uoce, quod terram suam Batur uocatam empticiam, in Comitatu de Heuesvyvvar existentem , eontulisset et coram nobis contulit venerabili patri domino nostro A. Dei gracia Episcopo, et per eum Epyscopatui Agriensi perpetuo et irreuocabiliter possidendam, kabendam et tenendam in hys metis : Incipit enim prima meta dicte terre Batur circa lapideam metam ville Bagcba; et deseendendo uersus occidentem peruenit uallem t riuulum Batliurpataka uocatum; et in eadem valle et eadem parte aque aseendendo circa eundem riuulum peruenit villám Batur, terra filiorum Chech et Ysip ultra fluuium remanente, vbi supradomum filiorum Symonis sub arbore pyri intro duci tur terris Far casij similiter Batur dictis; et uersus occidentem circa eandem ueniens coniungitur cuidam bercb, vbi sub quadam arbore ylicis est una meta antiqua innouata; et asscendendo per eundem bercb iungit iuxta eandem terram Farcasij montem Dolnabercby uocatum, ubi sunt tres mete, una terre nostre Anaras, alia Farkasij, tercia Comitis Pous ; et circueundo caput uallis Medijuozou uocate, iuxta eandem terram nostram Anaras ad aquilonem descendendo, iuxta publicam stratam peruenit ad arborem salicis antiquam megbefyuz dictam, sub qua meta est antiqua, ubi contignatur terre Buckey ; et iuxta eandem per continuas metas antiquas uersus aquilonem procedendo peruenit ad quoddam bercb, ubi coniungitur metis terre Botb et filiorum Dyonisij; et iuxta terram filiorum Dyonisij descendendo uersus Batur multis mediantibus metis peruenit quandam uiam Anarozou dictam, vbi a parte orientali supra quoddam bercb sunt tres mete, et contignatur tere St. filij Gregorij de Beel; et abbinc procedendo iuxta eandem terram filiorum Gregorij uersus castrum eiusdem domini nostri multis metis mediantibus iungit tres metas angulares, quarum una St. predicti, alia Castri , tercia Batwr supradicti; et abinde uersus plagam meridionalem directe iuxta terras eiusdem Castri domini nostri per continuas metas reuertitur ad iniciálém metam terre Bagcba supradictam. In cuius terre concambium propter vicinitatem idem venerabilis páter dominus noster Episcopus Comiti Pous et filijs suis terram Ecclesie Bathan uocatam in eodem Comitatu existentem sub eisdem metis et terminis, quibus Ecclesia a tempore, cuius non extat memória, obtinuit et possedit, contulit similiter perpetuo possidendam, simul cum quadam particula de terra Fedemus excisa, a parte terre sue hys metia designata: Ineipit euim in quodam berch Seleumal dicto iuxta metas terre Bala a parte aquilonis; et per metas continuas descendendo, transeundo uallem Fedemus, iungit aquam Machalaspataka communiter habendam, ubi sunt due mete ; et in eadem ualle Machalaspataka distenditur uersus orientem, peruenit ortum aque Machalaspataka dicte, vbi sunt mete; et inde exit ad quandam stratam, qua communiter remanente, iungit vallem Kerekezoutu uocatam, vbi sunt due strate coniuncte, et sunt due mete; et pertranseundo ipsam stratam ad partém orientalem per binas metas procedendo in terris arabilibus, peruenit in quoddam berch Watulozoutu uocatum, vbi sub quadam arbore ilicis sunt due mete terre de uouo erecte; abhine ascendendo sub eodem berch mediantibus metis iungit quemdam montem Warbygi uocatum, vbi sunt due mete; et inde metatim procedendo iungit stratam publicam, que ducit in Agriam de Fedemus, et transiendo ipsam stratam ueniet ad quoddam berch Ysaaclasa uocatum, in cuiiie uertice sunt due mete; et inde uersus orientem per berchsupradictumperuenit ad metas terre Anaras et Buthe, et sic terminatur. Obligans se Comes Pous et heredes suos, heredumque suorum successores, ab omnibus racione terre Batur Ecclesiam inpetere nitentibus, expedire proprijs laboribus et expensis; et venerabilis páter dominus noster Episcopus ex aduerso. In cuius rey memóriám perpetuamque firmitatem de nostro beneplacito et assensu presentes contulimus litteras ,eiusdem domini nostri Episcopi et nostri sigillorum munimine roboratas. Presentibus tamen Stephano Preposito, Johanne Lectore, Mycou Custode, Mathya de Nouo Castro, Symone de Zemlyn, Martino de Pacha Archidiaconis, et alijs inultis. Dátum in octauis Pentecostes anno Domini M°CC° nonagesimo quinto.

(Eredetie börhártyán, a két vörös-sárga selyemzsinóron függő pecsétnek egyike, t. i. Endre püspök-é mégvan; a budai kir. kamarai levéltárban.)

Forrás: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. X. (Pest, 1873.)

Google-fordítás (sajnos nem pontos)

Krisztus minden híve számára, a jelenben és a jövőben egyaránt, megtekintik az Agria Egyház jelenlegi írott káptalanját, köszöntve mindenki Megváltóját. Szeretnénk a jelen konklúziójához jutni, hogy Pous gróf, Marsa fia személyesen és minden fia nevében jelenlétünkre érkezve, élő hanggal fejezte ki, mert megvásárolta és bemutatta földjét. Baturnak nevezett, Heuesvyvvar megyében létezett, és tisztelendő atyánk, A jelenlétében adományozta nekünk. Isten kegyelméből a püspök és általa Agria püspöksége mindig és visszavonhatatlanul birtokolja, birtokolja, és tartsa be a céljait. és nyugat felé ereszkedve megérkezik a Batliurpataka nevű völgybe; és ugyanabban a völgyben és ugyanazon a vízparton, ugyanazon a patak mentén felfelé haladva Batur faluba érkezik, Chech és Ysip fiainak a folyón túli földjére, ahol a fent említett fiai Symon egy körtefa alá kerül, ugyanúgy, mint Far Casius Batur nevű földjeit; s ugyanezen a vonalon nyugat felé érkezve egy bizonyos bercbe csatlakozik, ahol egy bizonyos fa sémájában egy új, ősi cél van; s ugyanazon a Bercbán keresztül emelkedve csatlakozik ugyanazon Farcasius-föld mellett, egy Dolnabercby nevű hegyhez, ahol három aratás van, az egyik Anaras földünk, egy másik Farkasij, a harmadik Pous grófé; és körkörös módon a Medijuozou nevű völgy csúcsán északra ereszkedve, ugyanazon a földön, mint Anarasunk, a közút közelében, megérkezik a Megbefyuz nevű ősi fűzfához, amely alatt az ősi határ van. hol fekszik benne a Buckey-föld; és ugyanazon a vonalon haladva észak felé az ősi határokon át, egy bizonyos Bercbhez érkezik, ahol az Botb és Dénes fiai földjének határaihoz csatlakozik; és Dénes fiainak földjén, Batur felé ereszkedve, sok céllal, eljut egy bizonyos Anarozou nevű úthoz, ahol a keleti oldalon három méterrel van egy bizonyos bercb felett, és meg van építve a föld. Beeli Gergely fia innen pedig ugyanazon a földön haladva, urunk, Gergely fiai vára felé, sok céllal csatlakozik, három szögcéllal, amelyek közül az egyik egy másik a fent említett kastélyból, a harmadik Batwr a fent említettekből; s onnan a déli oldal felé egymás utáni határokon közvetlenül urunk földjei mellett ugyanaz a vár tér vissza a fentebb említett Bagcba terület inicialem céljához. Kinek a földjén a szomszédsága miatt vegyes házasságot kötöttek, ugyanaz a tiszteletreméltó atyánk, püspök urunk Pous gróffal és fiaival birtokolta és birtokolta Bathan templomának földjét, amely ugyanabban a megyében, ugyanazon határok és határok között létezik. határok, amelyek mellett időről időre az egyházat, amelynek emléke nem maradt meg, birtokba veszi, és ugyanúgy örökös birtokba veszi; ugyanakkor a föld egy bizonyos részét Fedemustól kivágják, amelyet a metia jelöl ki ezen a részen. földjéről. és az egymást követő határokon keresztül leereszkedve, a Fedemus völgyén áthaladva csatlakozik a közhasználatú Machalaspataka vizeihez, ahol két határ van; és ugyanabban a völgyben Machalaspataka kelet felé nyúlik, és a Machalaspataka nevű vizek keleti részéhez érkezik, ahol a határok vannak; és onnan kimegy egy bizonyos kövezett útra, amely általában megmarad, és egy Kerekezoutu nevű völgybe csatlakozik, ahol két réteg van együtt, és két határ van; s áthaladva a kövezett úton kelet felé, két határon haladva a szántóföldön, a Watulozotu nevű bercshez ér, ahol egy korhadt fa alatt két, a tojásból emelt földhatár van; száz évvel ezelőtt, ugyanazon a bozót alá emelkedve, a célok segítségével csatlakozik egy bizonyos Warbygi-hegyhez, ahol két határ van; és onnan továbbhaladva csatlakozik a közúthoz, amely Agria de Fedemusba vezet; onnan pedig kelet felé, a fent megjósolt Berch mellett, Anaras és Bute földjének határán, és így határos. Pous gróf és örökösei, valamint utódai és örökösei, a föld minden számlájára kötelezve magát, akik megpróbálták megtámadni a baturi templomot, hogy meggyorsítsák saját munkáját és költségeit; és vele szemben tiszteletreméltó atyánk, püspök urunk. Emlékére adtuk át püspökünk és urunk jelen leveleit, amelyeket jókedvünkkel és egyetértésünkkel megerősítünk. István prépost, János Olvasó, Mycou Warden, Mathya de Novio Castro, Symone de Zemlyn, Martin de Pacha, Archdeacon és mások szüntelenül. Pünkösd oktávján adatott Urunk 1200. évében.

Megosztás: