Megosztás

Felhívás – A településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Felhívás – A településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Felhívás – A településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Bátor Községi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján megindította a településrendezési eszközei módosítási folyamatát.

A településen az Ady Endre utca – Hunyadi János utca – József Attila utca – Aranyos-patak – meglévő belterület határ által határolt tömbrevonatkozó építési szabályozás felülvizsgálatával kapcsolatban a módosítás tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a „https://t4terv.hu/tervek/bator2021-1kozbenso/” honlapon.

A fenti dokumentumokvéleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A § (2),(3) bekezdései alapján az Önkormányzatpartnerségi egyeztetést hirdet meg.

Az egyeztetés lebonyolítására

„a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. tv.szerintkerül sor (kivonat a törvényből):

„156. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

  1. § (1) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettől eltérően

…b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

  1. c) a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni,…

(2) Elektronikus útnak minősül

  1. a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,…”

A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78.§-a szerinti átmeneti rendelkezések figyelembe vételével a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazandó a fenti tv. által rögzítettek szerint.

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2022. január 04.-ig elektronikusan a batorpmh@t-online.hu címre eljuttatva.

Bátor, 2021. december 20.

A felhívás innen letölthető

Megosztás: