Megosztás

Bátor története

Bátor története

Nagy-kő | Fotó: Veres Zsolt - www.akovekmeselnek.hu
Nagy-kő | Fotó: Veres Zsolt – www.akovekmeselnek.hu

A Laskó és az Aranyos-patakok összefolyásánál, ahol a Laskó szorosa után kitárulkozik a völgy, már korán megtelepedett az emberiség. A Laskó völgyéből előkerültek pattintott kőeszközök, illetve csiszolt csont nyílhegy tanúsítja, hogy a terület már a neolitikum idején lakott lehetett.

A Felföldön megjelenő bronzkori népesség, a Kyjatice-kultúra (kiétei kultúra) is itt hagyta jellegzetes kerámiáinak töredékeit. A Pétervásárától Bátorig nyújtózkodó hegyközi medence számos lelőhelyet tartogat e korból, elsősorban urnasíros temetőket, és a hatalmas, sáncokkal erődített földvárakat – mint például az Erzsébeti Nagy-kő.

Bátor határában 1955-ben, a falu felett található dombtetőn, a Derencse-dűlőben szántás közben két bronzkori sír maradványait fordította ki az ekevas.

A kora vaskorból is előkerültek veremsírok Hevesaranyos határából.

Heves megyei palóc népviselet | Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
Heves megyei palóc népviselet | Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

A honfoglalás idején a kabar törzsből származó Aba nemzetség kapta meg a Tarna-völgyet, így valószínűleg Bátor területe is az ő uradalmuk alá tartozott, mely már ekkor is lakott volt. Erre bizonyíték, hogy 1974-ben a Petőfi utcában pinceásás közben Árpád-kori kerámiatöredékekre és paticsdarabokra bukkantak.

Az itt megtelepedők valószínűleg a kabar törzsszövetségből származó palócok ősei voltak. Bátor néprajzilag Palócföld része, ha délről közelítünk a Felföld falvai felé, településünk az első palóc falu.

Szarvaskő vára
Szarvaskő vára

Királyi várbirtok volt 1283-ig, amikor is a falut a IV. László király Pous comesnak adományozta. Így Bátor Pósvár birtoka lesz. Pósvár romjai a Fedémesi völgy alján ma is állnak. A település – mely alá ebben az időben Bátor is tartozhatott – egykori jelentőségére utalnak az erődítés alatt, a bozótban ma is fellelhető Árpád-kori kőtemplom romjai.

1295-ben Marso fia Alsoki Pous comes Batur nevű birtokrészét Endre egri püspöknek átengedi Fedémesért és Bátony egy részéért cserébe.

A 14. században a település már a Bátory családé, a 15. században egy részét pedig az egri püspök birtokolja. aki 1486-ban a már a szarvaskői váruradalom részeként említi.

És ez így marad évszázadokon át. Bátor 1687-ben Fedémessel és Baktával közösen köteles tartani saját költségén egy várőrző katonát Szarvaskő várában.

Az 1552-es török pusztítás során elnéptelenedik, de 1598-ban Nagybátor már újra népes falu, míg Kisbátor (a mai Kisbátor-tanya helyén) továbbra is puszta.

A 17. században Kisbátor köznemesi birtok, míg Nagybátort leginkább jobbágyok lakják, káptalani birtok, de a török elől Kassára menekült káptalan nem tudja birtokait gondozni, így azt jobbára a szarvaskői vártartomány kezeli.

1672-ben a kisnemesi Póta és György családok birtokaikat eladják a káptalannak, így 3 jobbágycsaládot leszámítva – akiket Okkolicsányi Mátyás birtokol – a település az egyház kezébe kerül.

A Wágner-kúria régen
A Wágner-kúria régen

A 20. század elején kisebb birtokot vásárol a Bajorországból ide költöző Wágner János, ki a szovjet Vörös Hadsereg bejövetelével újra Németországba távozik, és birtokait végül a kommunista hatalomátvétel során néhány év múlva államosítják.

A második világháború végén a település határában több hétig állt a front, a németeknek sikerült feltartóztatniuk a vörös hadsereg előrenyomulását. Az itt lezajlott heves csatákról tanúskodnak a település felett található lövészárkok, ütegállások.

Palócok | Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
Palócok | Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

Bátorban – mint feljebb látjuk – a honfoglalás idején a palócság telepedett meg. A palócok feltehetőleg a honfoglaló hét törzshöz – a Kazár kaganátus elhagyása után – csatlakozott néptöredékek által létrehozott nyolcadik törzs, a kabarok leszármazottai. A kabar (vagy kavar) törzs – mint törökös nevük is utal rá – heterogén, többféle nép és nemzettségek összeolvadásából jött létre. A kazárok ellen fellázadó néptöredékek között találunk törökös eredetű csoportokat, de a perzsákkal rokon alánokat (az oszétek ősei) és hvárezmi származású kálizokat is. A kavarok – mint később csatlakozó törzs – a háborúban  mindig elöl jártak, a legveszélyesebb, felderítő előörsök szerepe rájuk hárult. E katonáskodó népcsoport így a Kárpát-medence határvidékét, az Alföldtől északra található hegyvidéki területeket kapta szálláshelyül. Feltehetően határőrzési feladatokat kellett ellátniuk, akárcsak a székelyeknek. Erre utal a jellegzetes megtelepedési forma, a palócföldre oly jellemző hadas település. A had a nagycsaládtól kicsit bővebb, de a nemzettségtől szűkebb, általában vérségi kapcsolatban álló rokonok egymás közelébe, egy csoportba való települését jelenti. Így alakultak ki a családnevekről – eredetileg ragadványnevekről – elnevezett hadak, mely a település szerkezetében is jól követhető: napjainkban is sok palóc falunak a különböző szögleteit, hadait még most is egy-egy jellemző, a névadó család leszármazottai népesítik be. A had – mint nevéből is eredeztethető – egy felfegyverzett katona kiállítására volt kötelezve, így adózott a király felé. Ez a státus eredetileg adómentességgel is járt, akárcsak a székelyek esetében, de a székelyekkel ellentétben a palócság hamar elvesztette ezen kiváltságait. 

Palócföld ma egy néprajzi egység, nagyjából az Északi-középhegységtől a Felvidék szlovákok lakta magasabb hegyvidékig, a Gömör–Szepesi-érchegység, a Vepor és a Polyána hegyvidékéig terjed. 

A had gazdasági egységként és gazdálkodási formaként is felfogható: e nagycsaládok együtt gazdálkodtak, így hozva ki a maximumot a Felföld sovány termőtalajából. E hegy-völgyes vidéken a településen nyaranta csak az asszonyok és gyerekek tartózkodtak, míg a férfiak a falutól távolabb eső termőföldeken, a szállásokon együtt dolgoztak, élték mindennapjaikat. A népességet még ez az optimalizált gazdálkodási forma sem tudta maradéktalanul eltartani: mivel egy hegyvidék hűvös termőterületein két-három héttel később érik a gabona, mint az Alföldön, így a férfilakosság az olyan nagy mezőgazdasági munkák idején, mint az aratás, elment summásnak az Alföld falvaiba. Az ottani munka végeztével hazajöttek, és betakarították az addigra beérő saját terményeiket is. Így egészítették ki a föld adta szűkös javakat minden évben. 

Egri piac Fotó: Fortepan/Ebner
Egri piac Fotó: Fortepan/Ebner

A megélhetésben fontos szerep jutott az erdőnek, azaz az „erdölésnek”: többen tavasztól őszig szenet, illetve meszet égettek a Bükk erdőrengetegeiben, gyűjtötték az erdő terményeit (gombákat, vadgyümölcsöket), melyeket aztán az egri piacon értékesítettek. Az erdőket használták legeltetésre is: így alakultak ki a legelőerdők, illetve a hagyásfás legelők, ahol juhokat, marhát legeltettek. De az erdei legeltetés legfontosabb formája a félvad disznókondák őszi, tél eleji makkoltatása volt: a makkon felhízott disznókat aztán messzi vásárokba lábon hajtották, ahol a városi népesség jó pénzt fizetett a jószágért. Ilyen hagyományos piac volt  a legközelebbi városban, Egerben, de jártak innen a rimaszombati vásárra is.  

Ez a gazdálkodási forma egészen a 19. század végéig fennmaradt. 

Vasúti híd a 25. számú főút felett és a szarvaskői alagút az Eger-Putnok vasútvonalon | Fortepan / Mészöly Leonóra
Vasúti híd a 25. számú főút felett és a szarvaskői alagút az Eger-Putnok vasútvonalon | Fortepan / Mészöly Leonóra

Vidékünkön a nagy változást a szénlelőhelyek felfedezése hozta el: a szénbányák megnyitásával megszűntek a megélhetési gondok, a népesség egy jelentős része telente a bányákba járt dolgozni, így a szükséges többletbevételre itt tettek szert. E bevételi forrás már nem tette létfontosságúvá, hogy a mezőgazdaságból kihozzák a maximumot, így megindult a hagyományos falusi társadalom felbomlása. 

Mindeközben a bányászat a tájat is jelentősen átalakította: megépült 1906-ban az Eger-Szilvásvárad-Putnok vasútvonal  melyen a favagyont és a szenet szállították, a bányák körül pedig meddőhányók, drótkötélpályák épültek. Ezek az építkezések, illetve a bányafa és a vasúti talpfa iránti igény elindította az erdők egyre jelentősebb kitermelését. 

Egercsehi kőszénbánya telepe Mónosbélen | Fotó: Bródy Sándor Könyvtár
Egercsehi kőszénbánya telepe Mónosbélen | Fotó: Bródy Sándor Könyvtár

Emellett megjelent az olcsó alföldi és a külföldi gabona, melynek köszönhetően a mezőgazdaságban a növénytermesztés súlya egyre csökkent, viszont megnövekedett az állattartás, legeltetés szerepe. Egyre újabb területeket – főleg a frissen kiirtott erdők helyén – kezdtek el legeltetésre használni. A terület túlhasználatával megjelentek a sziklás, köves kopárok, az erózió egyre nagyobb területeket sújtott, mely folyamatot csak az 1930-as években meginduló koncepciózus erdőtelepítések állítottak csak meg. 

A 2. világháború után a szénbányák szerepe egyre felértékelődött, újabb és újabb tárók nyíltak, melyekhez még több munkáskézre volt szükség. Emellett a földtulajdont államosították, megadva az utolsó döfést a felbomló, hagyományos paraszti társadalomnak. 

Mára a település lakosságát közel fele részben az elmúlt néhány évtizedben kiköltözők teszik ki, akik új hazájuknak e csodálatos, dombok és erdők ölelésében megbúvó falut választották. 

Ilyen volt…

Több századok előtt a mostani helységen alól, mintegy félóra járásnyira volt néhány lakház, mely is puszta Bátornak neveztetett, ugyan a mostani helységen felől kevés távolságra volt szintén néhány lakház, mely is puszta Dolnának neveztetett, annak utána a kettő egybekeletkezett, melynek neve most Bátor, melyhez tartozik még mintegy félóra járásnyira a helységen felül Bátri puszta.

(…)

A helységnek van szép temploma, magas, gömbölyű, festett toronnyal ellátva, házak száma 96, melyek között az első szám alatt csinos parókia, egy úri- és két uradalmi tisztilak, amellett kántor s tanítói és jegyzői lakok.

(…)

Bátor községnek szántóföldje a tagosítás után két nyomásra osztatott fel, kinek földjei a körül lévő partok végett terméketlenek, legelője rossz, kaszálója közönséges. Erdő a méltóságos egri főkáptalané, nagy kiterjedésű, cseres, tölgyes és mogyorós fákból álló. A községi erdő tagosítás alkalmával legelő fejében adatott, szintén cseres, tölgyes, többnyire gyertyán és mogyorós csutaj fákból állanak. A körül lévő határ dombjai 84 hányás, major 1, szőlő semmi, határja hegyes-völgyes, silány, terméketlen. A községen alól kevés távolságra vannak több csúcsos, kemény kőszikla bércek, ugyan a község mellett forráskút, melyből jó ivóvíz fakadozik, tó, folyó semmi. Patak, melyen 3 vízimalom, mely csak akkor forog, ha eső esik, az utcáknak neve al- és felvég. Végre Bátor községének határszomszédjai: Aranyos, Bocs, Szarvaskő, Bakta és Szék községek.

Kelt Bátorban, július 16-án 1864.